• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disclaimer en Privacy policy

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van DIAM (www.DIAM.be).

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. DIAM kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Alle gegevens op de site worden door DIAM met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft DIAM geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst DIAM alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website.

De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. DIAM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, enz.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. DIAM heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. DIAM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De website maakt ook gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Diam de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers aangeboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, … horen toe aan DIAM en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van DIAM is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. DIAM geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

DIAM besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

DIAM respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

   

 PRIVACY POLICY DIAM

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

U dient er zich evenwel bewust van te zijn dat DIAM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere bronnen.

DIAM respecteert de privacy van alle betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en die zij uitsluitend heeft verkregen van VLABEL, de verwerkingsverantwoordelijke. Op 28 juni 2010 heeft VLABEL, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de NKGB, in zijn hoedanigheid van verwerker, inzake de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in beheer bij de Vlaamse Belastingdienst. De NKGB heeft DIAM aangesteld als sub-verwerker in het kader van voornoemde overeenkomst. DIAM treedt in de rechten en de verplichtingen van de verwerker, de NKGB.

1. DEFINITIES

- Verantwoordelijke van de verwerking: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

- Verwerker: diegene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; - Betrokkene: iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;

- GDPR/AVG: De GDPR ofwel de “General Data Protection Regulation”, vertaald de AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard dan ook (privé, professioneel, openbaar) of vorm. In april 2016 werd de GDPR goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening integraal van toepassing in alle landen van de EU;

- VLABEL: Vlaamse belastingdienst;

- NKGB: Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België;

 2. TOEPASBAARHEID

Elk verwerking door DIAM is onderworpen aan deze Privacy Policy. Deze Privacy Policy kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en het is dan ook aanbevolen deze Privacy Policy regelmatig te consulteren. Als u meer informatie wil ontvangen of vragen hebt over deze Privacy Policy, kan u de operationeel verantwoordelijke, Kristien Duyssens, contacteren.

Deze Privacy Policy wordt beheerd door DIAM, met zetel te Aalst, Bauwensplein 13. U kan de operationeel verantwoordelijke, Kristien Duyssens bereiken per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

In uitvoering van de GDPR/AVG dient DIAM als subverwerker te worden beschouwd van de verwerker NKGB.

 3. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

DIAM verwerkt enkel de via VLABEL ontvangen persoonsgegevens voor de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in beheer bij de Vlaamse Belastingdienst:

- Identificatie- en contactinformatie;

- Financiële informatie;

 4. ONTVANGERS

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de noodzaak daartoe aan de volgende ontvangers worden medegedeeld:

- Betrokkene zelf
- Verwerkingsverantwoordelijke VLABEL
- Verwerker NKGB (Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders)
- Data Protection Officer DIAM
- Gerechtsdeurwaarders

Er worden geen verwerkte persoonsgegevens overgedragen aan andere ontvangers dan voornoemden.

 5. RECHTEN VAN BETROKKENE

- het recht van inzage zoals bedoeld in artikel 15 GDPR/AVG, en onder meer om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt te bekomen;
- het recht op rectificatie van de persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 16 GDPR/AVG; - het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) zoals bedoeld in artikel 17 GDPR/AVG;
- het recht op beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 18 GDPR/AVG;
- het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 20 GDPR/AVG;
- het recht van bezwaar zoals bedoeld in artikel 21 GDPR/AVG;
- indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming: het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, zoals bedoeld in artikel 22 GDPR/AVG, met inbegrip van het recht op menselijke tussenkomst van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Om één of meerdere van voormelde rechten uit te oefenen, dient de betrokkene zich te richten tot de verwerkingsverantwoordelijke VLABEL met maatschappelijke zetel gelegen te Koning Albert II-laan 35, bus 62, 1030 Brussel

 6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Door te werken met diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen wij de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal verzekeren. Enkel personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn hebben exclusief toegang tot de persoonsgegevens. Al onze servers die voor de verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt bevinden zich in professioneel geëxploiteerde en beveiligde datacenters in België. De door ons verwerkte persoonsgegevens verlaten het grondgebied van de EU niet.

 7. BEVEILIGING

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te verzekeren werden volgende maatregelen genomen:
- Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens;
- Enkel diegenen die persoonsgegevens verwerken hebben er toegang toe;
- Logistieke en informatieke beveiliging
- Gebruik van paswoorden
- Firewalls
- Gepaste technische en organisatorische maatregelen conform GDPR

8. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

DIAM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze door VLABEL aan DIAM werden overgemaakt. DIAM bewaart de door VLABEL overgemaakte persoonsgegevens maximaal 1 jaar na de beëindiging van haar opdracht. Na afloop van deze bewaartermijn worden voornoemde persoonsgegevens gewist.

 9. KLACHTEN

De toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautortiteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. U kan de GBA bereiken op volgende coördinaten: - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be